در اجرای پروژه ها معمولا هزینه های قابل توجهی برای ساخت سرویس یهداشتی صرف می شود که بعد از اتمام پروژه این تاسیسات تخریب و یابه حال خود رها می شوند و با وجود حداقل امکانات هزینه های هنگفتی را به همراه دارند. گروه صنعتی یکتا سازه کانکس سرویس بهداشتی طراحی و تولید می نماید که در عین مجهزبودن به اصول بهداشتی لازم ، هزینه های تمام شده بسیار مناسبی داشته و در زمان کوتاهی ساخته می شود.

ویژگی های سازه کانکس سرویس بهداشتی :

1- طراحی کانکس سرویس بهداشتی متناسب با شرایط جوی و جغرافیایی محل نصب 2- دارای تجهیزات رفاهی کامل 3- سرعت طراحی و ساخت و تصب 4- امکان استفاده مجدد کانکس سرویس بهداشتی در سایر پروژه ها یا فروش کانکس سرویس بهداشتی 5-  سهولت جابجایی در طول یک پروژه ( مانند پروژه های راهسازی)